Understøttelses Samfundet

Stiftelsen opført 1885

Foreningen 1872

Stiftelsen af foreningen understøttelses samfundet

 

Der stiftedes en forening i 1872, helt i tidens ånd, som havde til formål at skaffe midler på forskellig vis, for at kunne understøtte de borgere der indmeldte sig i foreningen. Den oprindelige filantropiske ide med en hjælpekasse, var selvfølgelig at kunne yde sygehjælp og understøtte de mennesker der indmeldte sig i foreningen på forskellig vis, men da der meget kort efter foreningens stiftelse, blev givet en gave i form af en grund, til opførelse af et arbejderhus, blev formålet selvfølgelig udvidet til også, at oprette en byggefond og opføre huset på Kirkevej.


Ifølge vores protokol var der indkaldt til stiftende møde i Gentofte Sogns Sygeunderstøttelses- og hjælpesamfund den 22. februar 1872. Alle medlemmerne i den eksisterende sygekasse, og andre interesserede borgere var inviteret. Der var ifølge protokol samlet omkring 200 mennesker på mødet til at afgive stemmer til valg af styrelse. Udover den valgte styrelse var der mange andre prominente personer opstillet som kandidater, bl.a., gårdejer A. Nielsen, gårdejer P. Petersen Damgård, gårdejer P. Lemche Nordre Onsgård, sognefoged Vilhelm Nielsen, Redaktør-bogtrykker Herdahl (Herdahls Avertissements-Tidende) samt byens førende håndværksmestre. 


Stiftere

Gårdejer A.C. Ramussen fra ”Maltegård” var den styrende person, og angiver at grunden til samfundets oprettelse, ved siden af den allerede i Sognet bestående ”Sygekasse for Skovshoved og Omegn” var den, at man i Skovhoved modsatte sig et hjælpesamfunds oprettelse i forbindelse med Sygekassen. Der blev på dette første møde fremlagt et lovudkast med særlige betingelser for optagelse i foreningen, samt valg af styrelse og revisorer. 

 

Styrelsen som blev valgt var:


Formand Gårdejer A. C. Rasmussen, Næstformand Hjulmager P. Andersen, Regnskabsfører

Snedkermester V. Svendsen , samt medstyrer Skolebestyrer O. Jacobsen og Murermester N. P. Ottosen. Revisorer Tømrermester N. Jacobsen og Redaktør Herdahl


Den 3. marts 1872 på Ordrup Kro afholdtes et nyt medlemsmøde i Ordrup kreds. Det blev her meddelt, at der skulle afholdes 2 årlige møder i henholdsvis april og oktober måned. Det blev også besluttet, at der for at skaffe midler til de forskellige hjælpekasser og understøttelse, som styrelsen ønskede at oprette ”f.eks. sygehjælp, begravelseshjælp, hospitalshjælp og des.lign.”, skulle afholdes bestemte foredrags aftener og events. Derefter samledes de forskellige kredse for at foretage valg af kredsformænd, og resultatet heraf blev:

1. Kreds Malermester Nielsen

2. Kreds Gartner L. Madsen

3. Kreds Blikkenslagermester Wulfsberg 

4. Kreds Tømmermester O. Jensen  (Ordrup)

5. Kreds Malermester Melchior

6. Kreds Tømmermester L. Nielsen

 

Det er alle disse mænd der er aktører i mange år frem i tiden. Vi har fundet lidt historie om nogle af personerne fra den tid.

Lidt om ophavsmændene

A.C. Rasmussen, hans forfædre:

Bedsteforældre

Peder Rasmussen gmd sognefoged i Malthegaard, Gientofte  1825

      Hustru Christence Olsdtr

Fader og farbrødre

Børn:   Rasmus Pedersen  27

         Ole Pedersen     24

         Jens Pedersen    22

         Lars Pedersen    16

 

         Bernstorff Gods, Kbhvn-Frdksbg, Denmark

   

Foto viser ”Maltegård” omkring 1880, det antages at være A.C. Rasmussen ca. 37 år gammel. Maltegården var beliggende Bernstorffsvej 161, altså der hvor Rådhuset ligger i dag. Familien på Maltegården år 1845. Fader Rasmus Pedersen sogneforstander og hustru Kirsten født Jensdatter. Deres børn Peder Rasmussen 6 år, og lille Anders Christian 2 år. Der kom sidenhen flere børn, men A.C. voksede op og blev initiativtager til opførelsen af Kirkevej 2-4.  


Peter Petersen  Damgården  *1827  +1912 

Peter Petersen stammede fra Fuglegaarden i Vangede, men ved læreren fra Hvidøre H.P. Petersens mellemkomst blev han gift med datteren på Damgaard. Peter Petersen var sognefoged og hædret med Sølvkorset og var i perioderne 1865-71 og 1885-94 medlem af Sognerådet.

Ved deres sølvbryllup i 1880 stiftede han og hans hustru "Peder Pedersen og Hustrus Sølvbryllups-legat", hvis midler blev tillagt Vangede Asyl. I 1883 solgte han Damgaarden til grosserer L.C. Nielsen.


Peter Lemche * 1834 +1901. Født og opvoket i Gentofte, boede i 1850 på Sudsegaard sammen med sine forældre Sogneforstander Søren Johansen Lemche, hustru Johanne og to søstre. Peter Lemche var i to perioder medlem af Gentofte Sogneråd. 

Peter Lemche var en habil forfatter, og det fortælles, at en aften der havde været selskab på Nordre Onsgaard, stod skolebestyrer Ole Jacobsen fra Ordrup med frakken på og paraplyen under armen. Spontant kom det da fra Peter Lemche: "Den lille Ole med paraplyen, ham kender alle små børn i byen". Dagen efter gjorde han sangen færdig, og ved den næste komedieaften, den 22. december 1873, blev den foredraget af hans treårige niece Margrethe Speerscneider, der var iført hvid skjorte, gul nissehue og naturligvis havde en sprøjte under armen. "Den lille Ole" havde selv leveret melodien. Onsgaard lå oprindelig overfor Gentofte Hotel (Kro).

Efter udflytningen og ved gårdens deling fik Niels Nielsens yngre bror Anders, Nordre Onsgaard overdraget. Peter Andersen fra Bregnegaarden overtog i 1834 ved giftemål med Kirstine Lemche gården . Da Peter Andersen og Kirstine gik på aftægt i 1861 bestemte Kirstine, at hendes brorsøn Peter Lemche skulle overtage gården. Peter Lemche giftede sig med Karen Magdalene Jacobsen fra Teglgaarden, og det blev et livligt og muntert hus at besøge. Med hans død den 13. august 1901 var Nordre Onsgaards saga ude. To år senere blev bygningerne nedrevet, og et stort boligkompleks opført på grunden.   


Murermester  Niels Peter Ottosen er født i 1830 i Ordrup, og hans søn Charles Peter Ottosen født 1857 i Ordrup, gift 1882 med Jomfru Alma Olivia Christensen. Købmand Otto Ottosen en broder. Ottosen familien har deltaget sammenlagt i mere end 32 år af husets historie.  

Carl Rasmus Herdahl er født i København omkring 1837, men flyttede til Lyngby for at overtage Herdals Bogtrykkeri efter sin far. På hvilken måde han har haft interesse i at deltage i Huset på Kirkevej vides ikke.
Hej!
Prøv at lave din egen hjemmeside ligesom mig! Det er nemt, og du kan prøve det gratis
ANNONCE