Opstart

Begyndelsen

OPSTART AF BYGGEFONDEN 1875

Den 9. april 1875 vedtoges det at indføre et nyt formål, oprettelsen af et Byggefond og et Begravelsesfond.


Den 21. oktober 1875 er følgende indskrevet:
Syge-Samfundetformue  kr. 1.000,00
Hjælpesamfundet formue kr. 1.889,00
Begravelseshjælp formue  kr. 86,00 
B
yggefonden formue  kr. 28,00 


Velgørende medlemmers kontingent, gaver og lignende skulle tilfalde Byggefonden. Det var også her at gavebrevet blev fremlagt sammen med kort over byggeparcellen, og forslag til Fundats blev fremlagt. Der var allerede gang i arbejdet med byggegrunden, den skulle jævnes og reguleres, samt indhegnes på samme måde som Ordrup kirkeplads, med stolper og ståltråd.
Den 29. april 1877 blev Fundats for Byggefonden enstemmigt vedtaget, og den skulle nyde Kgl. Konfirmation. Byggefonden har nu en formue på kr. 521,84. For at skaffe penge til byggeriet besluttes det, at udleje grunden for 1 eller 2 år ad gangen. Det var driftige mennesker der levede på daværende tidspunkt, den 20. oktober 1878 oprettede man en lånekasse med en formue på kr. 400,00. Der kunne lånes op til kr. 25,00 med 4 % i rente, og man skulle afdrage lånet hver måned, dog højst i 9 måneder.

 

 

Vi er i besiddelse af både gavebrev og Fundats, hvorfor disse gengives:

1 Gavebrev

2 Fundats

Gavebrev

Gavebrev:

Undertegnede Kammerråd Vilhelm Nielsen tilstår herved at have skænket til ”Gentofte Sogns Understøttelsessamfunds Byggefond” den på det hermed følgende af Landinspektør Berggren optagne og af Matrikelkontorets attesterede kort afsatte areal, matr.nr. 10 cz af Ordrup By, Gjentofte Sogn, stor 2028 kvadrat alen geo St og ifølge Indenrigsministeriets skrivelse af 12. juli 1876 skyldsat for Hartkorn 2 A1 med gammelskat 32 øre og vederlag for Præstetiende 1 Tdk Byg –

Jeg skjøder og endelig overdrager desårsag herved bemeldte Parcel, matr.nr. 10 cz af Ordrup, til Gjentofte Sogns Understøttelsessamfunds Byggefond, hvis styrelse for tiden er: D’Herrer A.C. Rasmussen, N.P. Ottosen, A.P..Andersen, E.Jørgensen og C. Wulfsberg. Med de rettigheder, Byrder og forpligtigelser hvormed den ifølge skjøde, tinglæst den 7. Juli 1869 på det daværende matr.nr. 10 bb af Ordrup, hvorfra den er udstykket, har tilhørt mig, i hvilken henseende bemærkes at der til Ejeren af Bernstoff Gods svares Jordebogsafgift, som er første prioritet, og rekognition ved Ejerskifte, at der påhviler det tidligere matr.nr. 10 bb nogle vejforpligtelser og at en, den 2 Februar 1831 tinglæst deklaration angående en rendesten, og en Ejeren af matr.nr. 10 aw forbeholdt Vejret er Parcellen uvedkommende - uden at dog dette fremgår af Pantebøgerne.

Der pålægges Parcellen følgende forpligtigelser angående hvilke det fornødne bliver at notere i Pantebøgerne samtidig med at dette gavebrev tinglæses:

a: Parcellens Ejere bliver pligtige at deltage med de øvrige brugere af den fra Ordrup = Skovshovedvejen til Parcellen førende vej, Kirkevejen kaldet, i dennes vedligeholdelse i overensstemmelse med de for vedligeholdelse af private veje, til hvilke flere have adgang, gældende almindelige regler.

b: Parcellens Ejere skal til enhver tid holde den forsvarlig indhegnet, og der må ikke på Parcellen opføres nogen Bygning indenfor 15 alens afstand fra denne ovennævnte vej og 5 alens afstand fra parcellens øvrige grænser.

c: Der må ikke på Parcellen anlægges nogen Fabrik eller stedfinde nogen næringsdrift eller virksomhed, som ved røg, larm eller ilde lugt kan blive generende for de omboende.

 

Til bekræftelse underskriver jeg dette gavebrev i overværelse af vitterlighedsvidner, idet med hensyn til beregningen af det stemplede papir tilføjes, at Parcellen, når den tænkes frigjort for alle byrder af privatretlig oprindelse, ansættes til en værdi i handel og vandel af 1.600 kr.

 

                                            Vilhelmshåb i Ordrup den 5. juni 1886

                                                           underskrevet V. Nielsen

 

Til vitterlighed

Buemann    &   Brelleville

 

Da Indenrigsministeriet ved skrivelse af 12. juli 1886 har approberet fraskillelsen og skyldsætningen af indbemeldte Parcel matr.nr. 10 cz i Ordrup by, Gjentofte Sogn af Hartkorn 2 A1, gammelskat 32 øre, Præstetiende 1 Tdk Byg, haves der fra Amtets side med hensyn til udstykningen intet mod dette skjødes tinglæsning at erindre.

 

Sjællands Stiftamt den 8. juni 1886

Fundats

FUNDATS af 1875 inklusive ændringer af 1885 (Fundats er ændret år 2004) for Gentofte Sogns Understøttelsessamfunds Byggefond


§  1

Byggefondets formue består foreløbig i den af Kammerråd Dannebrogsmand Vilhelm Nielsens skænkede Parcel matr. no. 10 cz af Ordrup By, Gentofte Sogn, hvilken parcel ved hjælp af indsamlede bidrag fra Samfundets Medlemmer og indkomne gaver nu er forsynet med bygninger.

§ 2

Fondets formål er, at give værdige trængende, fortrinsvis Samfundets medlemmer bolig i de ovennævnte bygninger og så vidt muligt tillæg, at yde beboerne understøttelse i penge, brændsel etc.

§ 3

Styrelsen afgør hvem der skal optages i stiftelsen, og hvilke understøttelser der i øvrigt skal ydes de vedkommende, og den er berettiget til at bestemme, at boligerne foreløbig skulle bortlejes imod en moderat leje, indtil fondets midler efter styrelsens skøn tilsteder, at de bortgives frit.  Medlemmer af Gentofte Sogns Understøttelsessamfund have fortrinsret og kun, hvis intet sådant melder sig, kan andre beboere af Sognet midlertidig optages.

Optagelse må dog kun ske, når følgende betingelser er til stede:

 

a)        den søgende må være af uplettet navn og rygte

b)       der må bevises at være sand og virkelig trang tilstede i den pågældendes kår og stilling

c)        ansøgeren må være fyldt 50 år eller have været medlem af samfundet i ti år

 

Har forpligtelse til at fraflytte stiftelsen indtræder:

a)        når vedkommende ved arv eller på anden måde kommer i en sådan stilling, at hjælpen kan undværes

b)       når vedkommende ved dom findes skyldig i en i den offentlige mening vanærende handling

c)        når vedkommende udviser en dårlig og uværdig opførsel mod stiftelsens andre beboere og gentagne gange overtræder de af styrelsen for den indre ro og orden givne forskrifter

 O m betingelserne for optagelse eller fraflytning er til stede, afgøres af styrelsen

  § 4

  Så længe Gentofte Sogns Understøttelsessamfund består, bestyres stiftelsen af dettes styrelse, men stiftelsens anliggender er uafhængige af bemeldte samfunds øvrige anliggender.

 

Der føres for stiftelsen en særskilt forhandlingsprotokol og kassebog, hvilke bøger autoriseres af Gentofte Sogneråd. Styrelsen afgør alle spørgsmål vedrørende stiftelsens indre anliggender, men er pligtig på understøttelsessamfundets generalforsamlinger i hver april og oktober måned at fremlægge regnskab for det forudgående halvår, henholdsvis til 31. Marts og 30. September, hvilke regnskaber derpå blive at revidere af samfundets revisorer, der vælges af generalforsamlingen.

 

Alle sager, stiftelsen vedrørende, varetages af understøttelsessamfundets styrelse, hvis kasserer modtager alle indtægter og udbetaler alle udgifter efter anvisning af formanden.

Stiftelsens kontante beholdninger anbringes til forrentning i Sparekassen for København og Omegn. Skulde Gentofte Sogns Understøttelsessamfund nogensinde blive ophævet, vælges stiftelsens styrelse afGentofte Sogneråd, og Sognerådet træder da i de ovenberørte forbehold i generalforsamlingens sted.Dog skal også i dette tilfælde forhenværende medlemmer af Understøttelsessamfundet have fortrinsret til optagelse i stiftelsen.

 

En bevidnelse fra Gentofte Sogneråd om hvem styrelsesmedlemmerne er og om, hvorvidt disse have myndighed til at træffe en eller anden disposition stiftelsen vedrørende, skal i alle forhold anses som fuldgyldig legitimation for styrelsen.

 

 

Således endelig vedtaget af Gentofte Sogns Understøttelsessamfund

Styrelsen for Understøttelsessamfundet den 19. Juni 1885

 

A. C. Rasmussen      N.P. Ottosen      A.P. Andersen        E. Jørgensen

 

Hej!
Prøv at lave din egen hjemmeside ligesom mig! Det er nemt, og du kan prøve det gratis
ANNONCE